Nagrody w konkursie zdrowezuchy.pl

REGULAMIN KONKURSU DLA PRZEDSZKOLI PT.
„ZUCH-PORZĄDNIŚ UCZY BRUDASIŃSKIEGO”

organizowanego w ramach
Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Zdrowotnej
„Akademia Zdrowych Zuchów”

I. Organizatorzy Konkursu

 1. Organizatorami Konkursu „Zuch-Porządniś uczy Brudasińskiego” są:
  1. LG Electronics Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121072 o kapitale zakładowym w wysokości 28.366.000 zł w pełni wpłaconym, REGON: 012449587, NIP: 521-22-14-808.
  2. Adliner Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Locci 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000043544, NIP 951-19-34-659, o kapitale zakładowym       w wysokości 300 000,00 zł w pełni wpłaconym,

z których każdy zwany jest także dalej „Organizatorem” bądź łącznie  „Organizatorami”.

 

II. Fundatorzy nagród

Fundatorami nagród w Konkursie są:

 1. Polsport SA
 2. Polskie Pufy
 3. Cobi SA

z których każdy zwany jest także dalej „Fundatorem nagród” bądź łącznie  „Fundatorami”.

II.  Zasięg konkursu

 1. Konkurs prowadzony jest w oparciu o niniejszy Regulamin, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Konkurs prowadzony jest w przedszkolach uczestniczących w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Akademia Zdrowych Zuchów”.

III. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każde przedszkole, które uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Akademia Zdrowych Zuchów” („Program”).:
  1. Nadesłało formularz zgłoszeniowy do Programu.
  2. Zostało zakwalifikowane do Programu i znalazło się na liście przedszkoli uczestniczących   w Programie.
 2. Nadesłanie pracy Konkursowej jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w Konkursie i zaakceptowaniem zasad niniejszego Regulaminu.

 

IV. Przedmiot Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie plakatu rozwijającego myśl:
  „Zuch-Porządniś uczy Brudasińskiego”
 2. Celem konkursu jest utrwalenie wiedzy w temacie dbania o higienę, jej wpływu na zdrowie dzieci, a także nakreślenie dzieciom trudnego tematu, jakim jest występowanie alergii u dzieci.
 3. Plakat może być wykonany dowolną techniką plastyczną i w dowolnym formacie (nie większym niż B2).
 4. Plakat wysyłany drogą pocztową musi spełniać następujące wymagania:
  1. Plakat powinien być podpisany na odwrocie: nazwą przedszkola, dokładnym adresem, nazwą grupy przedszkolnej zgłaszającej pracę, wiekiem dzieci wykonujących pracę, liczbą dzieci w grupie przedszkolnej, zgłaszającej pracę do konkursu. Wzór metryczki poniżej:

Przedszkole nr 2

Ul. Testowa 45/4

00-000 Miasto

Nazwa grupy wykonującej pracę:

Wiek dzieci wykonujących pracę:

Liczba dzieci wykonujących pracę:

 1. Plakat powinien mieć dołączoną zgodę na wykorzystanie pracy do celów marketingowych przez Organizatora, a w szczególności publikacji na stronie internetowej umieszczonej na domenie www.zdrowezuchy.pl oraz na wszelkich materiałach tworzonych w ramach Programu.
 2. Wykorzystywać w plakacie bohaterów Zucha-Porządnisia lub Brudasińskiego.
 1. Jury wybrane przez Organizatora dokona wstępnej selekcji prac, wybierając 50 prac najtrafniej i najbardziej atrakcyjnie przedstawiających temat.
 2. Plakaty zostaną sfotografowane i dodane do galerii prac konkursowych znajdującej się na stronie internetowej umieszczonej na domenie www.zdrowezuchy.pl przez Organizatora.

 

V. Wyniki remisowe i dogrywki

 1. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów, za prace przygotowane na ten sam temat, na koniec głosowania tj. na dzień 10 grudnia br. na godzinę 10:00, zostanie opublikowana informacja o pracach wymagających dogrywek.
 2. Organizator poinformuje przedszkola, które zajęły miejsca remisowe o planowanych dogrywkach w dniu 11 grudnia br. do godziny 13:00.
 3. Ewentualne dogrywki zostaną przeprowadzone w tej samej formie i na tych samych zasadach jak głosowanie na prace. Dogrywki rozpoczną się w dniu 11 grudnia o godzinie 13:00 i będą trwać 24h do 12 grudnia do godziny 13:00.
 4. Ogłoszenie wyników odbędzie się 12 grudnia o godzinie 15:00.

 

VI. Nadsyłanie prac konkursowych

 1. Prace konkursowe należy przesłać na adres:
  1. na adres: Adliner Sp. z o.o., ul. Locci 18, 02-928 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Zuch-Porządniś uczy Brudasińskiego”.

VII. Terminy Konkursu

 1. Prace konkursowe należy przesyłać do dnia 15 listopada 2012 r. W przypadku prac nadsyłanych drogą tradycyjną decyduje data wpłynięcia pracy do Organizatora.
 2. W terminie od 26 listopada br. godz. 10:00 do 10 grudnia br. godz. 10:00 na prace zamieszczone na stronie internetowej www.zdrowezuchy.pl głosować będą internauci za pośrednictwem przycisku „Głosuj”.  Z jednego numeru IP i jednego adresu e-mail możliwe będzie oddanie maksymalnie 3 głosów w ciągu doby. Zasady głosowanie zostały opisane w punkcie VIII niniejszego regulaminu.
 3. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej umieszczonej na domenie www.zdrowzuchy.pl w dniu 10 grudnia 2012 r. o godzinie 10.00.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu dokona się wśród 50 prac z największą liczbą głosów.
  1. Nagrodzone zostaną 3 przedszkola, które uzyskają największą liczbę głosów.
  2. Dodatkowo, jury wybrane przez Organizatora, wybierze spośród 50 opublikowanych prac – 15 prac, które otrzymają wyróżnienia (nie muszą to być prace z najwyższą ilością głosów).
 5. Kryteria oceny prac konkursowych przez Jury:
  1. Pomysł na przedstawienie tematu Konkursu (w tym oryginalność zastosowanych technik plastycznych) – 30%
  2. Jakość i staranność wykonania pracy – 40%
  3. Zgodność przedstawionych treści z założeniami Konkursu – 30%
 6. Na najlepsze prace głosują internauci poprzez kliknięcie na wybraną pracę „Głosuj”. Zasady głosowanie zostały opisane w punkcie VII a niniejszego regulaminu.
 7. Zwycięzcy konkursu powiadomieni zostaną o wygranej drogą pisemną (list polecony) oraz e-mailową przez Organizatorów.
 8. Nagrody do zwycięskich przedszkoli zostaną wysłane w terminie do 31 grudnia br.

 

VIII. Zasady głosowania i przypadki nadużyć w głosowaniu

 1. Podczas głosowania jedna osoba może oddać maksymalnie 3 głosy w ciągu 24 godzin.
 2. Głosy przyjmowane są tylko z jednego adresu IP oraz jednego adresu e-mail.
 3. Głosowanie musi zostać potwierdzone poprzez aktywację linku przesłanego celem potwierdzenia głosowania na indywidualny adres e-mail podany podczas głosowania.
 4. Podczas głosowania niedopuszczalne są próby obejścia systemów zabezpieczenia a w szczególności:
  1. Zmienianie adresów IP,
  2. Korzystanie z fikcyjnych kont e-mail,
  3. Stosowanie programów do automatycznego głosowania.
 5. Powyższe działania są niezgodne z warunkami regulaminu oraz podstawowymi zasadami fair play. Działania takie są jednocześnie próbą oszustwa i wyłudzenia nagrody, co klasyfikuje je jako przestępstwo  i mogą być zgłoszone przez Organizatorów do odpowiednich służb.
 6. W przypadku wykrycia przez Organizatorów podejrzenia prób obejścia systemu zabezpieczeń ujętych   w punkcie 4 niniejszego paragrafu Organizatorzy mają prawo do usunięcia takiego zgłoszenia z konkursu.
 7. W przypadku wykrycia przez Organizatorów działań ujętych w punkcie 4 tego paragrafu po wręczeniu nagrody danej osobie/klasie, będzie ona zobowiązana jest do zwrotu nagrody bądź ekwiwalentu pieniężnego równego wartości tej nagrody.

 

IX. Nagradzanie w ramach Konkursu

 1. Laureaci Konkursu otrzymają poniższe nagrody („Nagrody”):
  • Nagroda - I miejsce
 • 4 biblioteczki  (regały)
 • 8 puf do sali zabaw w różnych zabawnych kształtach (takich jak: piesek, kotek, piłka, świnka, gruszka, inne w ilości 8 sztuk)
 • Zestaw sportowy składający się z: piłki skaczącej z uchem – 2 sztuki, piłki gumowej – 2 sztuki, woreczków szkolnych – 15 sztuk, szarf szkolnych – 15 sztuk, ringo – 3 sztuki, hula hop – 15 sztuk, pachołków z otworami – 8 sztuk, laski gimnastycznej – 3 sztuki, worków do skakania – 2 sztuki.
 • Zabawki dla każdego dziecka (Gumkofigurki oraz Misiaczki w kostiumach) w ilości 30 sztuk.
  • Nagroda - II miejsce
 • 2 biblioteczki  (regały)
 • 6 sztuk puf do sali zabaw w różnych zabawnych kształtach (takich jak: piesek, kotek, piłka, świnka, gruszka)
 • Zestaw sportowy składający się z: piłki skaczącej z uchem – 2 sztuki, piłki gumowej – 2 sztuki, woreczków szkolnych – 15 sztuk, szarf szkolnych – 15 sztuk, ringo – 3 sztuki, hula hop – 15 sztuk, pachołków z otworami – 8 sztuk, laski gimnastycznej – 3 sztuki, worków do skakania – 2 sztuki.
 • Zabawki dla każdego dziecka (Gumkofigurki oraz Misiaczki w kostiumach) w ilości 30 sztuk.
  • Nagroda - III miejsce
 • 6 sztuk puf do sali zabaw w różnych zabawnych kształtach (takich jak: piesek, kotek, piłka, świnka, gruszka)
 • Zestaw sportowy składający się z: piłki skaczącej z uchem – 2 sztuki, piłki gumowej – 2 sztuki, woreczków szkolnych – 15 sztuk, szarf szkolnych – 15 sztuk, ringo – 3 sztuki, hula hop – 15 sztuk, pachołków z otworami – 8 sztuk, laski gimnastycznej – 3 sztuki, worków do skakania – 2 sztuki.
 • Zabawki dla każdego dziecka (Gumkofigurki oraz Misiaczki w kostiumach) w ilości 30 sztuk.

 

 1. Dodatkowo – 15 placówek otrzyma wyróżnienia, które zostaną nagrodzone następująco:
  • Zestaw sportowy składający się z: piłki skaczącej z uchem – 2 sztuki, piłki gumowej – 2 sztuki, woreczków szkolnych – 15 sztuk, szarf szkolnych – 15 sztuk, ringo – 3 sztuki, hula hop – 15 sztuk, pachołków z otworami – 8 sztuk, laski gimnastycznej – 3 sztuki, worków do skakania – 2 sztuki.

X. Wysyłka nagród

 1. Nagrody do laureatów Konkursu będą wysłane przez Organizatorów za pośrednictwem Poczty Polskiej      lub firmy kurierskiej.
 2. Za dzień wysłania nagrody rozumie się datę nadania przesyłki z nagrodą w placówce poczty polskiej lub      w firmie kurierskiej.

 

XI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej wyłącznie naruszenia prawa lub regulaminu Konkursu.
 2. Reklamacja może być złożona wyłącznie do dnia 31 stycznia 2013 r. (decyduje data doręczenia pisemnej reklamacji do adresata, wskazanego w ust.3 poniżej). Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacja, pod rygorem nieważności, musi być wysłana, w formie pisemnej, listem poleconym na adres: Adliner sp. z o. o.; ul. Locci 18; 02-928 Warszawa z obligatoryjnym dopiskiem na kopercie: Konkurs „Zuch-Porządniś uczy Brudasińskiego” – reklamacja. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę przedszkola oraz dokładny adres nadawcy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 4. Organizator Konkursu będzie rozpatrywać reklamacje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania. Organizator powiadomi zainteresowanych o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym.
 5. W przypadku braku akceptacji przez uczestnika Konkursu stanowiska przedstawionego w odpowiedzi na reklamację, uczestnik może dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych.

 

XII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć pomiędzy Organizatorami i uczestnikami Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Warszawie.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o prawie autorskim.
 3. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej umieszczonej na domenie www.zdrowezuchy.pl, jak również w siedzibie Adliner Sp. z o.o.
 4. Organizator może w każdym czasie dokonać zmiany Regulaminu, jak również zastrzega sobie odwołanie lub nierozstrzygnięcie Konkursu bądź nieprzyznanie wszystkich lub niektórych nagród wymienionych  w Regulaminie.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania operatora pocztowego ani firmy kurierskiej, z której usług w trakcie Konkursu mogą korzystać uczestnicy Konkursu lub Organizator.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania dostawców usług poczty elektronicznej, z których korzystają uczestnicy Konkursu. Podanie w formularzu osobowym nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej wyklucza możliwość otrzymania nagrody głównej.
Akademia Zdrowych Zuchów